Irish Flag UK Flag

Shape H 6mm Shank (Flame) Carbide Burr 0.00 Shipping 0.00 each

Shape H 6mm Shank (Flame) Carbide Burr Shape-H-6mm-Shank-(Flame)

Flame shaped Carbide Burr with 6mm shank.

0.00 Shipping 0.00 each

Share